Xem thông tin giỏ hàng


Xem thông tin giỏ hàng, để biết đã chọn mã nào rồi, khi vào thông tin giỏ hàng cũng có thể xóa bỏ hoặc thay đổi số lượng mã hàng đã chọn.
 
Trên menu có biểu tượng 
Bạn kích chuột vào “giỏ hàng” nó sẽ hiện lên thông tin các mã hàng bạn chọn
Nếu muốn chọn tiếp mã hàng kích chuột về “ Trang chủ” để tiệp tục mua hàng. 
Trong này có thể thay đổi số lượng, sau khi thay đổi xong kích chuột vào “cập nhât giỏ hàng”.
Sau khi cập nhận giỏ hàng ---> kích chuột vào yêu cầu báo giá.