Các nguồn sai số khi sử dụng thiết bị đo lường Kyoritsu

 Không nắm vững những thông số đo và điều kiện thiết kế

- Thiết kế nhiều khuyết điểm

- Thiết bị đo Kyoritsu hoạt động không ổn định (ít xảy ra)

Nguyên nhân thiết bị đo Kyoritsu không đo được trị số chính xác

- Không nắm vững những thông số đo và điều kiện thiết kế

- Thiết kế nhiều khuyết điểm

- Thiết bị đo Kyoritsu hoạt động không ổn định (ít xảy ra)

- Bảo trì thiết bị đo Kyoritsu kém

- Do người vận hành thiết bị đo Kyoritsu không đúng

- Do những giới hạn của thiết kế

Một số rất ít thiết bị đo không chính hãng đáp ứng tức thời ngay với đại lượng đo thay đổi. Phần lớn nó đáp ứng chậm hoặc không theo kịp sự thay đổi của đại lượng đo. Sự chậm chạp này phụ thuộc vào đặc tính của thiết bị đo như tính quán tính, nhiệt dung hoặc điện dung... được thể hiện qua thời gian trễ của thiết bị đo. Do đó sự hoạt động ở trạng thái động hoặc trạng thái giao thời của thiết bị đo cũng quan trọng như trạng thái tĩnh.

Đối với đại lượng đo có ba dạng thay đổi như sau

 

 

- Thay đổi có dạng hàm bước theo thời gian

- Thay đổi có dạng hàm tuyến tính theo thời gian

- Thay đổi có dạng hàm điều hòa theo thời gian